MoviesDB

sadeceon - Order by Related Videos

IŻJED SERVIZZI SOĊJALI FIL-KOMUNITÀIŻJED SERVIZZI SOĊJALI FIL-KOMUNITÀ
00:02:18August 11, 2017, 12:14 pm
IŻJED SERVIZZI SOĊJALI FIL-KOMUNITÀ

Channel: ONE News Malta & Total View: 60


Tags:
Joseph Muscat, Simon Busuttil, Partit Laburista, Partit Nazzjonalista, Gvern, Servizzi Socjali, Margaret Baldacchino Cefai, Sindku, Msida, Michael Falzon, Ministru, Fgura, Alfred Grixti, Komunita, Laqgha, Iffirmar


Add Date: August 11, 2017, 12:14 pm & Duration: 00:02:18


Likes: 1 | Dislike: 0


ONE.COM.MT • L-għajnuna soċjali ma tingħatax biss minn entitajiet, iżda hemm bżonn li wieħed isibha fil-komunità wkoll.
Dan hu l-ħsieb wara l-ħidma tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali li t-Tlieta filgħodu iffirmat ftehim li se jwassal biex Kunsilli Lokali tal-Fgura u l-Imsida jagħtu servizzi soċjali għall-isfidi li jaffaċjaw.

Mara tinqabad iddaħħal id-droga fil-ĦabsMara tinqabad iddaħħal id-droga fil-Ħabs
00:02:09April 24, 2013, 2:21 pm
Mara tinqabad iddaħħal id-droga fil-Ħabs

Channel: ONE News Malta & Total View: 170


Tags:
mara, Ħabs, One News, droga, prigunier, qorti, kaz, pulizija, ministru, civil, tribunal, Frank Mercieca, Chairperson, rapport, Sigurta' Nazzjonali, Manuel Mallia, Qrati Civili, Qorti Civili, CCTV


Add Date: April 24, 2013, 2:21 pm & Duration: 00:02:09


Likes: 0 | Dislike: 0


Intervent f'waqtu minn ufficjali tal-habs waslet ghal sejba ta droga li kienet mohbija fil-parti privata ta 'mara. Il-mara inqabdet wara li qam suspett fiha hekk kiff kienet se zzur prigunier. Intant, One News huwa infurmat li r-rapport dwar l-allegat abbuż li seħħ fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin fis-seba ta April illi ghadda huwa konkluz. Nifhmu li matul il-gurnata tal-Hamis, il-Ministru ghall-Intern u Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallia se jkun qed jippubblika l-konkluzzjonijiet ta dan ir-rapport.

Il-qasam tas-sigurtà u l-intern fi stat prekarju.Il-qasam tas-sigurtà u l-intern fi stat prekarju.
00:01:44September 2, 2011, 12:01 pm
Il-qasam tas-sigurtà u l-intern fi stat prekarju.

Channel: ONE News Malta & Total View: 95


Tags:
Michael, Falzon, Joseph, Charles, Muscat, Habs, Pips, Kordin, Guri, Droga, Mario, Leli, Camilleri, l-imniehru, il-Bully, Carm, Mifsud, Bonnici, Edgar, Galea, Curmi, Alfred, Bugeja, Porporina, Kokaina, Cannabis, Haxixa, Harry, Vassallo, Delitt, Kummissarju, Pulizija, Menrad, Calleja, Theddid, Glied, Ciro, Del, Negro, Etienne, Gatt, Lawrence, Gonzi, Qtil, Traffikar, Traffika, eroina, Kriminali, Tixhim, Magistrati, Magistrat, Zeppi, l-hafi, Eddie, Fenech, Adami, Drogi, Traffikant, Drugs, Dealer, Partit, Nazzjonalista, Laburista, Cyrus, Engerer, Gonzipn


Add Date: September 2, 2011, 12:01 pm & Duration: 00:01:44


Likes: 0 | Dislike: 0


Il-Partit Laburista qal li l-qasam tas-sigurtà u l-intern huma tal-misthija u jinsabu fi stat prekarju.F'konferenza tal-ahbarijiet, il-kelliem Ewlieni Laburista Michael Falzon semma inkjesti ta' imwiet fil-habs li mhumiex konkluzi, telf ta dokumenti importanti ta' xhieda fil-Qorti, il-harba ta' prigunier il-gimgha l-ohra, u l-allegat sejba ta droga f'cella.

Fabio Psaila jingħata l-libertà proviżorja .Fabio Psaila jingħata l-libertà proviżorja .
00:01:29August 6, 2012, 1:01 pm
Fabio Psaila jingħata l-libertà proviżorja .

Channel: ONE News Malta & Total View: 3368


Tags:
Fabio, Psaila, David, Gatt, Hold, Kwartieri, Ġenerali, Bank, HSBC, Attentat, ta', Qtil, Pulizija, Sparatura, libertà, proviżorja, Qorti, Magistrat, Audrey, Demicoli, Serq, Serqa, Ħanut, ġojjellerija, Gold, Market, Kriminali, Kriminalita, Avukat, Kuntistabbli, Ġlied, Proklama, Qrati, Ħabs, Kordin, Ħabsi, Perikoluż, Sigurta, spettur, Joseph, Mecieca, ħelsien, arrest, arrestat


Add Date: August 6, 2012, 1:01 pm & Duration: 00:01:29


Likes: 1 | Dislike: 0


Fabio Psaila ta' seba u tletin sena minn Santa Venera akkuzat bl-attentat ta' qtil ta' zewg pulizija ingħata l-libertà proviżorja mill-magistrat Audrey Demicoli.Psaila li huwa mixli wkoll bl-attentat ta' serqa fuq il-kwartieri generali tal-HSBC u fuq l-Gold Market, f'Ħ'Attard, issemma hafna fi tmiem l-elfejn u ghaxra meta l-puluzija ghamlet gimgha shah tfittxu.Finalment kienu hu stess li ta' ruhu f'idejn l-pulizija

Proposti konkreti mill-Gvern kontra l-prekarjatProposti konkreti mill-Gvern kontra l-prekarjat
00:02:07June 24, 2013, 1:28 pm
Proposti konkreti mill-Gvern kontra l-prekarjat

Channel: ONE News Malta & Total View: 32


Tags:
Gvern, Partit, Laburista, Joseph Muscat, Helena Dalli, Ministru, pajjiz, politika, xogħol, prekarjat, tfassil, proposti, leġislatura, kabinett, kundizzjonijiet, tenders, setturi, moniteraġġ, proposta, Djalogu Soċjali, Affarijiet, Konsumatur, Libertajiet, Ċivili, laqgħa, kuntratti, kuntratt, Ftehim Kollettiv


Add Date: June 24, 2013, 1:28 pm & Duration: 00:02:07


Likes: 0 | Dislike: 0


Il-Gvern kommess li jizgura li x-xoghol prekarju f'pajjizna ma jibqax ghaddej u ghalhekk se jitressqu proposti bil-ghan li titfassal politika nazzjonali komprensiva immirata biex tiggieled ix-xoghol prekarju. Dan qalitu l-Ministru ghad-djalogu socjali Helena Dalli waqt laqgha mal-imsiehba socjali fil-Kunsill Malti ghall-izvilupp ekonomiku u socjali.

Jaħrab il-priġunier Joseph Cini magħruf bħala l-Pele...

Channel: ONE News Malta & Total View: 1274


Tags:
Joseph, Cini, Charles, Muscat, Pips, Pele, harba, jahrab, sptar, Mater, Dei, habs, Kordin, Guri, Droga, Mario, Leli, Camilleri, l-imniehru, il-Bully, Carm, Mifsud, Bonnici, Michael, Falzon, Alfred, Bugeja, Porporina, Kokaina, Cannabis, Haxixa, Delitt, Kummissarju, Pulizija, Menrad, Calleja, Theddid, Glied, Ciro, Del, Negro, Etienne, Gatt, Lawrence, Gonzi, Qtil, Traffikar, Traffika, eroina, Kriminali, Tixhim, Magistrati, immigrazzjoni, illegali, Zeppi, l-hafi, Eddie, Fenech, Adami, Drogi, Traffikant, Partit, Nazzjonalista, Laburista, Gonzipn, sigurta


Add Date: August 20, 2011, 12:22 pm & Duration: 00:03:12


Likes: 2 | Dislike: 0


Il-prigunier notorju Joseph Cini maghruf bhala l-Pele harab mill-Isptar Mater Dei waqt li kien taht skorta ta zewg ufficjali mill-Habs ta' Kordin.Il-harba sehhet ghal habta tas-sitta u nofs ta' filghodu izda l-gvern hareg stqarrija biex ihabbar dil-harba sebgha sieghat u nofs wara, fis-saghtejn ta' wara nofs in-nhar.Kien One News li zvela din l-ahbar fil-bullettin ta' l-ahbarijiet ta' nofs in-nhar neqsin kwart u kien minhabba f'hekk li l-gvern kien kostrett li jhabbar il-harba b'mod pubbliku.

Iż-żgħażagħ Għawdxin qed iħħabtu wiċċhom max-xogħol prekarju.

Channel: ONE News Malta & Total View: 39


Tags:
Andrew, Azzopardi, Studenti, Universitarji, Universita, zghazagh, Ghawdxin, Edukazzjoni, Studju, Xoghol, Prekarju, Joseph, Muscat, Anton, Refalo, Partit, Laburista, Nazzjonalista, Kungress, Regjonali, Ghawdex, Rizultati, Finanzjarji, Justyne, Carauna, Gvern, Lawrence, Gonzi, Gonzipn, Sahha, Kontijiet, Dawl, Ilma, Ekonomija, Dejn, Nazzjonali, Tonio, Fenech, Giovanna, Debono, Chris, Said, Buzullotti, Impjiegi, Ambjent, Weghda, Ellettorali, Budget, Elezzjoni, Generali, Tkabbir, Ekonomiku, Finanzi, Gozo, Business, Chamber, Dolores, Cristina


Add Date: June 20, 2012, 11:25 am & Duration: 00:02:19


Likes: 0 | Dislike: 0


Hafna miz-zghazagh Ghawdxin li qed jaghmlu summer job qed ihabbtu wicchom mal-prekarjat, bl-opportunitajiet ta' xoghol dicenti qeghdin dejjem jonqsu.Qal dan il-lecturer tal-Universita ta' Malta, u awtur tal-Ktieb Young People In Gozo, Dr. Andrew Azzopardi

Old Malta - Firda Eterna Part 2 - Mikiel AbelaOld Malta - Firda Eterna Part 2 - Mikiel Abela
00:03:28November 10, 2016, 7:15 am
Old Malta - Firda Eterna Part 2 - Mikiel Abela

Channel: maltesejoe & Total View: 45


Tags:
Firda Eterna, Malta, Maltese, Mikiel Abela, Abela, Mikiel, Għana, Traditional Maltese Singing, Traditional, Folk, Maltese folk


Add Date: November 10, 2016, 7:15 am & Duration: 00:03:28


Likes: 2 | Dislike: 0


Alvin Schembri "il-mouse" instab mejjet kawża t'overdose.

Channel: ONE News Malta & Total View: 741


Tags:
Alvin, Schembri, Ragel, mejjet, Birzebbuga, awtopsja, overdose, Pulizija, Traffikar, Droga, Drugs, serqa, crime, Kokaina, Eroina, Coke, Maruana, Haxixa, vittma, Magistrat, Joseph, Apap, Bologna, kadavru, qorti, Court, Ecstacy, Pirmli, police, Forensika, Avventuri, Sesswali, qtil, murder, Korp


Add Date: April 6, 2012, 11:46 am & Duration: 00:02:04


Likes: 0 | Dislike: 0


Tard dalghodu ragel ta' sitta u tletin sena instab mejjet f'residenza fil-Gzira aktarx vittma ta' overdose. Ir-ragel Alvin Schembri, kien maghruf sew mal-pulzija kemm fuq abbuz kif ukoll traffikar ta' droga.

JOE ABELA: DISKORS FUQ IL-FAQAR U XOGĦOL PREKARJU

Channel: JOSEPH272001 & Total View: 60


Tags:
VTS


Add Date: March 3, 2011, 12:46 pm & Duration: 00:04:13


Likes: 0 | Dislike: 0


Il-Prekarjat - TXIl-Prekarjat - TX
00:08:15October 24, 2012, 12:14 pm
Il-Prekarjat - TX

Channel: TX Current Affairs & Total View: 728


Tags:
miriam, dalli, prekarjat, onetv, leanne, bajada


Add Date: October 24, 2012, 12:14 pm & Duration: 00:08:15


Likes: 1 | Dislike: 0


Il-Prekarjat f' Malta
Kitba - Melvic Zammit

TX
24 ta' Ottubru 2012

Gvern ġdid jimxi bl-eżempju dwar ix-xogħol prekarju - Joseph Muscat

Channel: ONE News Malta & Total View: 86


Tags:
Joseph Muscat, Konrad Mizzi, Kontijiet, Dawl, ilma, Malta Taghna Lkoll, Partit Laburista, Partit Nazzjonalista, Elezzjoni Ġenerali, Kampanja Elettorali, Manifest, Lawrence Gonzi, Gvern, GonziPN, Franco Debono, Labour Party, Nationalist Party (Malta), Proposti, Moviment, Gvern Ġdid, Nazzjonalisti, Klikka, manifest elettorali, Xogħol, Negozju, Ħaddiema, Turiżmu, Negozji, Enerġija Alternattiva, industrija, Manifattura, Heavy Fuel Oil, BWSC, Power Station, Manwel Dimech, Nerik Mizzi


Add Date: January 11, 2013, 12:33 pm & Duration: 00:02:35


Likes: 0 | Dislike: 0


Wara nofs in-nhar fil-Belt Valletta, il-Mexxej Laburista Joseph Muscat habbar tlett proposti ohra din id-darba dwar il-qasam tax-xoghol.Gvern gdid jekk jinghata l-fiducja jimpenja ruhu b'mod qawwi fit-tahrig.Imexxi bl-ezempju fejn jidhol xoghol prekarju billi jiskwalifika minn kuntratti lil kumpaniji li jimxu b'dawn it-tip ta' prattici.Kif ukoll jitfassal charter ghad-drittijiet tal-haddiema bi qbil mal-unions u ma' min ihaddem

Ix-Xoghol Prekarju f'MaltaIx-Xoghol Prekarju f'Malta
00:03:56October 26, 2011, 11:27 am
Ix-Xoghol Prekarju f'Malta

Channel: TX Current Affairs & Total View: 106


Tags:
Xoghol, GonziPN, Lawrence Gonzi, Trade Unions in Malta, Partit Laburista, Unions, UHM, GWU, MUT, CMTU, Joseph Muscat, Nationalist Party, Malta, Work, Work in Malta


Add Date: October 26, 2011, 11:27 am & Duration: 00:03:56


Likes: 1 | Dislike: 0


Xoghol PrekarjuXoghol Prekarju
00:09:53May 2, 2012, 2:22 am
Xoghol Prekarju

Channel: Malta Employers' Association & Total View: 49


Tags:
Xoghol, Prekarju


Add Date: May 2, 2012, 2:22 am & Duration: 00:09:53


Likes: 0 | Dislike: 0


MEA TV Programme: Ghaxar Minuti - Xoghol Prekarju
Speakers: Mr Joseph Farrugia, MEA Director General & Mr Tony Zarb, GWU Secretary General

TAĦRIĠ GĦAD-DINJA TAX-XOGĦOL.TAĦRIĠ GĦAD-DINJA TAX-XOGĦOL.
00:02:34April 29, 2016, 11:36 am
TAĦRIĠ GĦAD-DINJA TAX-XOGĦOL.

Channel: ONE News Malta & Total View: 164


Tags:
Joseph Muscat, Simon Busuttil, Partit Laburista, Partit Nazzjonalista, Gvern, ekonomija, qgħad, uffiċċju nazzjonali tal-istatistika, NSO, Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħriġ, impjiegi, Sheltered Employment Training, Nies b'Dizabilta, Dizabilta, ETC, Clyde Caruana, Evarist Bartolo, Ministru tal-Edukazzjoni, Ministru, Fondazzjoni Lino Spiteri


Add Date: April 29, 2016, 11:36 am & Duration: 00:02:34


Likes: 0 | Dislike: 0


ONE.COM.MT • Parti miċ-celebrazzjoni ta’ jum il-ħaddiem, illum ħadu xeħta differenti. Għaliex x’manifestazzjoni aħjar jista’ jkun hemm minn xena ta’ persuni b’diżabilita li jingħataw taħriġ personalizzat biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Rajna dan il-proċess illum fi żjara tal-Prim Ministru Joseph Muscat fis-Sheltered Employment Training Hub.

Jekk tixirqilkom l-uniformi li tilbsu, ieqfu aħbu u għidu l-verita'

Channel: ONE News Malta & Total View: 1209


Tags:
Adrian, Lia, Pulizija, akkuzat, qorti, Surgent, Qtil, Joseph, Nicholas, Azzopardi, Midalja, Unur, Eroj, loghob, klandestin, liberta, provizorja, spettur, Ministru, Carm, Mifsud, Bonnici, Franco, Debono, Mozzjoni, Traffikar, Droga, Drogi, Habs, Kordin, ministeru, Gustizzja, intern, Lawrence, Gonzi, Gvern, Gonzipn, Korp, Police, murder, qabar, fjuri, genituri


Add Date: April 22, 2012, 12:30 pm & Duration: 00:02:34


Likes: 1 | Dislike: 0


Jekk tixirqilkom l-uniformi li tilbsu, ieqfu ahbu u ghidu l-verita'.Dan hu l-appell tal-qraba ta' Nicholas Azzopardi, ir-ragel li miet ezatt erba snin ilu, wara li kien fil-kustodja tal-pulizija.Fuq is-sodda tal-mewt tieghu Nicholas Azzopardi kien qal li qala xeba tal-beati pawli minghand il-pulizija, izda inkjesti varji helsu lill-korp minn kull akkuza.Issa l-genituri qed jitolbu biex min jaf x'gara jitkellem u li l-Gvern jghati lill-dawn ix-xhieda il-protezzjoni mehtiega

Potenzjal kbir għaċ-Ċentru Marittimu fil-Marsa.

Channel: ONE News Malta & Total View: 146


Tags:
Antoinette Falzon, Issues, Vanessa Macdonald, Chris Cardona, Michael Grech, Prim Ministru, Joseph Muscat, Manifest, Elezzjoni, Tarzna, Gvern, Intraprizi zghar, Ekonomija, Ambjent, Centru MArittimu Marsa, kummerc


Add Date: July 3, 2013, 11:08 am & Duration: 00:01:48


Likes: 1 | Dislike: 0


M'hemmx htiega li jinbidlu l-ligijiet ezistenti biex ikun ikkontrollat ix-xoghol prekarju. Li hemm bzonn huwa li jkun hemm infurzar tal-istess ligijiet u regolamenti. Din hija l-fehma tal-Assocjazzjoni ta' Min Ihaddem meta pprezentat l-pozizzjoni ufficcjali taghha dwar il-problema tax-xoghol prekarju.

Xogħol Prekarju - TXXogħol Prekarju - TX
00:09:12April 10, 2013, 1:40 pm
Xogħol Prekarju - TX

Channel: TX Current Affairs & Total View: 94


Tags:
xoghol prekarju, rosemarie dorekens, keith abela, miriam dalli, one tv


Add Date: April 10, 2013, 1:40 pm & Duration: 00:09:12


Likes: 0 | Dislike: 0


TX - 18 ta' Dicembru 2012
Kitba ta' Rosemarie Dorekens / Melvic Zammit

Gvern ġdid mhux se jittollera xogħol prekarju.Gvern ġdid mhux se jittollera xogħol prekarju.
00:01:07April 26, 2013, 11:31 am
Gvern ġdid mhux se jittollera xogħol prekarju.

Channel: ONE News Malta & Total View: 98


Tags:
Joseph Muscat, Partit Laburista, Gvern, Crisis Management Malta, Shield, Joesph Schembri


Add Date: April 26, 2013, 11:31 am & Duration: 00:01:07


Likes: 1 | Dislike: 0


Dan il-Gvern mhux se jittollera xogħol prekarju u mhux se jiggarantixxi kuntratti lil kumpaniji li ma jħaddmux lin-nies b'mod etiku. Dan kien il-qofol tad-diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat, meta żar il-kumpanija Shield, li toffri konsulenza dwar riskji fin-negozju. Il-Prim Ministru qal li huwa sinjal inkoraġġanti ferm li qed jiftħu kumpaniji ta' Crisis Management f'Malta.

Being Human (33) | Op mc in anime | 非你莫属